voorwaarden

leveringsvoorwaarden zeelandlaminaatshop.nl

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN.
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van zeelandlaminaatshop.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van zeelandlaminaashopt.nl  worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door zeelandlaminaatshop.nl  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN.
2.1 Alle aanbiedingen van zeelandlaminaatshop.nl zijn vrijblijvend en zeelandlaminaatshop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door zeelandlaminaatshop.nl . Zeelandlaminaatshop.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt zeelandlaminaatshop.nl dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN.
3.1 De vermelde prijzen zijn in euro's. De gegeven prijzen luiden inclusief BTW.

3.2 Betaling dient uiterlijk bij aflevering van de goederen te geschieden zonder kortingen en/of compensatie tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan ook geschieden door storting van het totaalbedrag vooraf op onze bankrekening. Na ontvangst van betaling zullen de goederen verzonden worden.

3.4 Indien betaling, ongeacht welke oorzaak, achterwege blijft en wij onze vordering ter incasso uit handen hebben gegeven zijn alle kosten hiervoor voor rekening van de afnemer met een minimum van 15% van het totaalbedrag en bent u een vertragingsrente van
2 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na medeling van de prijsstijging door zeelandlaminaat.nl

ARTIKEL 4. LEVERING.
4.1  Levering kan veelal binnen één (1) werkweek plaatsvinden. In alle gevallen zal de levertijd met u worden overlegd en zoveel als mogelijk worden afgestemd op uw wensen. zeelandlaminaatshop.nl zal bestellingen indien dit door u gewenst, met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen moeten uitvoeren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of er zijn om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt opdrachtgever uiterlijk binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

4.2 Indien wij de producten niet kunnen afleveren door afwezigheid en/of anderszins zullen wij extra vracht- en opslagkosten in rekening brengen.

4.3 Levering van de producten geschiedt achter de eerste deur op de begane grond tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
5.1 De geleverde goederen worden pas dan uw eigendom indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan zeelandlaminaatshop.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

ARTIKEL 6. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID.
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft zeelandlaminaatshop.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan zeelandlaminaashopt.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dat geval pas geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Restitutie van het door u te ontvangen bedrag vindt uiterlijk plaats binnen 14 dagen na de retourontvangst van de goederen.

ARTIKEL 7. BESTELLINGEN/COMMUNICATIE.
7.1 Voor misverstanden, verminking, vertragingen op niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en zeelandlaminaatshop.nl, dan wel tussen zeelandlaminaatshop.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en zeelandlaminaatshop.nl is zeelandlaminaatshop.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van zeelandlaminaatshop.nl

ARTIKEL 8. OVERMACHT.
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft zeelandlaminaashopt.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat zeelandlaminaatshop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan zeelandlaminaatshop.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 9. GARANTIE.
9.1 Op alle geleverde goederen rust de normale, door de fabrikant van het geleverde product, verstrekte fabrieksgarantie. Deze regeling geldt onverminderd de de rechten en vorderingen die de wet aan koper toekent.

9.2 Onoordeelkundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen.

9.3 Het niet opvolgen van de (verwerkings)voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.

ARTIKEL 10. KLACHTEN.
10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt.. Over de beslissing op klachten wordt binnen dertig dagen beslist. Indien dit om enige reden niet mogelijk blijkt te zijn zullen wij u hiervan schriftelijk informeren. Voor klachten op producten of leveringen dient u zich schriftelijk te wenden tot zeelandlaminaatshop.nl p/a kl.jonkvrouwstraat 26 4515 EK Ijzendijke 

ARTIKEL 11. GESCHILLENREGELING.
11.1 Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde goederen, diensten en zaken worden in overleg met de fabrikant van de goederen, de leverancier ,zeelandlaminaatshop (of zeeland-trappenstofferen of zeelandzonweringshop) en de klant op gelost eventueel met inschakeling van een onafhankelijk expertise bureau.

ARTIKEL 12. DIVERSEN.
12.1 Wanneer door zeelandlaminaatshop.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat zeelandlaminaashopt.nl deze voorwaarden soepel toepast.

12.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met  zeelandlaminaatshop.nl in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door zeelandlaminaatshop.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.3 zeelandlaminaatshop.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

12.5 De door zeelandlaminaashopt.nl geleverde goederen werken onder invloed van schommelingen in de temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid. Schade welke ontstaat door een structureel te hoge of te lage temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid valt buiten onze verantwoording en komt derhalve niet in aanmerking voor schadevergoeding.

12.6 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.